Bezpečnost práce


 • Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení, stanovení opatření k jejich eliminaci.
 • Zařazení prací do kategorií.
 • Zpracování směrnic BOZP souvisejících s činností organizace.
 • Vyhodnocování rizik pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek včetně zpracování, vedení a aktualizace předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek.
 • Vypracování traumatologického plánu.
 • Vypracování provozních řádů.
 • Zajištění pravidelné kontroly BOZP ke stavu technické prevence provozoven, strojů a zařízení se zápisem zjištěného stavu a návrhem na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Zajištění pravidelných kontrol BOZP nad dodržováním závazné legislativy týkající se staveb a stavenišť, včetně zavedení a vedení potřebné dokumentace a školení dodavatelských a subdodavatelských společností objednavatele.
 • Dozor nad provozovanými činnostmi firmy z hlediska BOZP a zajištění těchto činností.
 • Provedení registrace a evidence pracovních úrazů včetně vyplnění záznamů a zpráv ve stanovené lhůtě dle platné legislativy.
 • Zpracování, vedení a aktualizace knihy úrazů.
 • Zpracování, vedení a aktualizace předpisu řešícího závodní preventivní péče včetně vzorových dokladů prokazujících zdravotní způsobilost zaměstnanců, smlouvu s lékařem závodní preventivní péče, doklady o kontrole pracovišť lékařem PLS a plnění dalších povinností PLS.
 • Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Kontroly pracoviště z hlediska dodržování předpisů na úseku BOZP.
 • 1 x ročně prověrka bezpečnosti práce včetně závěrečné zprávy.
 • Evidence a sledování termínů všech revizí, prohlídek a zkoušek.
 • Osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (oblastní inspektorát práce a orgán ochrany veřejného zdraví).
 • Koordinace smluvních stavů mezi jednotlivými podnikajícími subjekty.
 • Poradenská činnost.
 • Přehled prováděných školení.